Ukiyo NO.4
Ukiyo NO.4

stylo sur papier imprimer 21.8X21.8 cm 2015

Ukiyo NO. 6
Ukiyo NO. 6

stylo sur papier imprimer 21.8X21.8 cm 2016

Ukiyo NO. 5
Ukiyo NO. 5

stylo sur papier imprimer 21.8X21.8 cm 2016

Ukiyo NO.3
Ukiyo NO.3

stylo sur papier imprimer 21.8X21.8 cm 2015

Ukiyo NO.7
Ukiyo NO.7

stylo sur papier imprimer 10.8X21.8 cm 2016

Ukiyo NO.1
Ukiyo NO.1

stylo sur papier imprimer 21.8X21.8 cm 2015

Ukiyo NO. 2
Ukiyo NO. 2

stylo sur papier imprimer 21.8X21.8 cm 2015